انجام مراحل مختلف نقاشی…نقاشی ساختمان در کردان زیاران طالقان