آیا استفاده نکردن از پرایمر و اکرولیک قبل از نقاشی اکرولیک در لکه پذیری وسفید شدن دیواربداز دستمال کشیدن و یا دست تاثیر دارد