رنگ آمیزی با رنگ روغنی براق

نقاشی در پنجره چهارچوب ساختمان

تزیینات محمدی ۰۹۱۹۱۳۱۳۸۸۴