نقاشی ساختمان در افسریه انقلاب جمهوری نواب امیر اباد فاطمی