نقاشی بر روی گچ نقاشی ساختمان درپونک اشرفی اصفهانی چهار دیواری