فرق رنگ استخوانی با رنگ سفید نقاشی ساختمان در آزادی اکباتان آپادانا