زمان مطلوب برای نقاشی ساختمان

چه موقع نقاشی خانه انجام دهیم