برای نقاشی قلمو بهتر است یا غلتک نقاشی محمدی ۰۹۱۹۱۳۱۳۸۸۴۰۹۱۹۱۳۱۳۸۸۴