رعایت نکاتی در رنگ کردن خانه

چه نکاتی را بایدبرای رنگ کردن خانه در نظر گرفت