نقاشی ساختمان محمدی درکرج و تهران

رنگ روغنی چند نوع است