نقاشی ساختمان محمدی درکرج و تهران

نقاشی ساختمان کرج تهران و حومه

رنگ روغنی چند نوع است