نقاشی ساختمان محمدی درکرج و تهران

رنگ روغنی چند نوع است

رنگ مات بهتر است یا براق محمدی ۰۹۱۹۱۳۱۳۸۸۴