فرق رنگ استخوانی با رنگ سفید نقاشی ساختمان در آزادی اکباتان آپادانا

رنگهایی که در نقاشی ساختمان کاربرد بیشتری دارند