فرق رنگ سفید با استخوانی نقاشی ساختمان در افسریه پیروزی