انجام امور دیزاین رنگ در منطقه تجریش فرمانیه ونیاوران