تزیینات ساختمانی محمدی در تهران و حومه ۰۹۱۹۱۳۱۳۸۸۴