انواع بتونه نقاشی ساختمان

طرز ساختن ساختن بتونه به شرح زیر

وسایل مورد نیاز برای کشیدن بتونه