رنگ بهتر است یا مولتی کالر. نقاشی محمدی ۰۹۱۹۱۳۱۳۸۸۴