علت زردی سقف یا زنجاب چیست نقاشی ساختمان در تهران شهریار وکرج حومه