طرز ساختن ساختن بتونه به شرح زیر

روش ساخت بتونه روغنی