قیمت نقاشی دستشویی چقدر است؟

قیمت نقاشی دستشویی چقدر است؟