رنگ مولتی کالر نقاشی ساختمان در ازادی

نمونه کارهای انجام شده توسط گروه نقاشی ساختمان محمدی

نقاشی مدارس در مناطق مختلف تهران

نقاشی ساختمان اندیشه فاز(۴ )

نقاشی ساختمان اندیشه فاز (۳ )

نقاشی ساختمان در اندیشه فاز (۲ )

نقاشی ساختمان در اندیشه فاز (۱ )

مزایای پلاستیک نقاشی ساختمان در پونک