نقاشی ساختمان در آپادانا اکباتان آزادی

نقاشی ساختمان در اکباتان

نقاشی ساختمان درجیحون بهبودی

نقاشی ساختمان در هاشمی دامپزشکی کمیل قصرالدشت

نقاشی ساختمان در استاد معین