نقاشی مدارس در مناطق مختلف تهران

نقاشی ساختمان اندیشه فاز(۴ )

نقاشی ساختمان اندیشه فاز (۳ )

نقاشی ساختمان در اندیشه فاز (۲ )

نقاشی ساختمان در اندیشه فاز (۱ )