نقاشی ساختمان در گیشا

نقاشی ساختمان درافسریه

نقاشی ساختمان در پیروزی نیروی هوایی

نقاشی ساختمان در تهرانسر

نقاشی ساختمان درمسعودیه کیانشهر مشیریه

رنگ آمیزی سقف نقاشی ساختمان در شهر ری علی آباد

نقاشی ساختمان در اپادانا اکباتان ازادی

نقاشی ساختمان در اکباتان