دلیل اختلاف قیمت نقاشان نقاشی ساختمان در ونک شیخ بهایی